Chương 23

Chương 24Sinh viên Trung Quốc phải trải qua kỳ thi tiếng Anh đại học toàn quốc (CET-4) mới có thể thuận lợi tốt nghiệp. CET-4 (College English Test Band 4) là kỳ thi tiếng Anh toàn quốc do Vụ Giáo dục Cao đẳng Đại học thuộc Bộ Giáo dục tổ chức hai lần một năm để đánh giá khách quan nhất năng lực, khả năng sử dụng tiếng Anh thực tế của sinh viên đại học không thuộc chuyên ngành Tiếng Anh. Bài thi còn là cơ sở để cung cấp dữ liệu đánh giá phương pháp giảng dạy tiếng Anh ở hệ Đại học. Đối tượng chính của kỳ thi là sinh viên cao đẳng, đại học hoặc nghiên cứu sinh đã hoàn thành khoá học tiếng Anh cấp bốn theo chương trình giáo dục đại cương. Kỳ thi được chia thành hai cấp gồm: cấp bốn (CET-4) và cấp 6 (CET-6). Kể từ tháng 1 năm 2015, điểm số tuyệt đối của bài thi là 710 điểm, thí sinh nếu đạt từ 425 điểm ở bài thi CET-4 sẽ đủ điều kiện dự thi CET-6.

Chứng chỉ TEM-8 (Test for English Majors-Band 8): Kỳ thi kiểm tra năng lực dành cho sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh bao gồm các phần thi nghe, đọc, sửa lỗi và phiên dịch Tiếng Anh. Kỳ thi được tổ chức vào tháng 3 hằng năm với 3 thang điểm: đạt yêu cầu (60 – 69 điểm), tốt (70 – 79 điểm), xuất sắc (80 điểm trở lên), sau khi vượt qua kỳ thi này, thí sinh sẽ được cấp chứng chỉ.

Lão hoàng ngưu: Dùng để chỉ một nhân viên siêng năng, cần cù và trung thực.

Phong hoa tuyết nguyệt: Chỉ chuyện yêu đương, tình cảm lứa đôi.

Quả cà ngậm sương: Chỉ trạng thái hụt hẫng, thất vọng trong khi đặt quá nhiều kỳ vọng vào một việc hay một thứ gì đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.