Chương 20

Chương 38[email protected]

“Than ôi, dưới gầm trời này, nhìn khắc giang hồ, kẻ hại nước hại dân là ai? Chính là ma đầu Vu và hoa đào Nam đây.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.