Chương 18

Chương 19Kể cả cậu không nói, trận chung kết hôm đó chắc chắn tớ sẽ tới xem.

Bởi vì cậu nên tớ mới xuất sắc như thế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.