Chương 17

Chương 20Trung khuyển: từ này thường được dùng để chỉ người si tình, cưng chiều người yêu hết mức, hết lòng vì người mình yêu, chung thủy tuyệt đối.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.