Chương 17

Chương 18Thụ sủng nhược kinh (受宠若惊) – /shòu chǒng ruò jīng/: được yêu thương, quan tâm, săn sóc mà sinh lòng sợ hãi, bất an, vừa mừng vừa lo.

Học bá: Là ngôn ngữ mạng dùng để chỉ những học sinh giỏi, có khả năng tiếp thu kiến thức vượt trội so với những người bình thường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.