Chương 131

Chương 132Thực sắc tính dã: Một câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là chuyện ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.