Chương 13

Chương 19(*) Trò thể thao mạo hiểm, vượt chướng ngại vật, thể hiện độ dẻo dai của người chơi. Nếu là với mèo thì mọi người cứ tưởng tượng em Tán chơi nhảy vượt tường, vượt sô pha băng giường gì đó trong nhà cho dễ hiểu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.