Chương 13

Chương 17(*) Để thô là “hiếm lạ” người Đông Bắc dùng từ này với ý là 喜欢, có thể nói 我稀罕你=我喜欢你 (Tui thèm/mê cậu + Tui thích cậu)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.