Chương 13

Chương 15(*) Tomboy là những cô nàng có cá tính mạnh mẽ, ăn mặc, nói năng giống con trai nhưng nhìn chung vẫn là con gái.

(*) Như quầy bày thức ăn trong tiệc buffet hoặc trong nhà hàng như có lắp kiểu kính nhựa, hoặc nắp trong kiểu bán vòm (Nửa hình vòm)

(*) Câu lạc bộ đại học thường có nhiều lứa sinh viên, hai cục cưng trong này cũng là sinh viên năm nhất nên Trà để hai cục cưng tự xưng “em” khi giới thiệu nhé.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.