Chương 127

Chương 128Gần thối xa thơm: ở xa, ít gặp thì quý hoá, ở gần do va chạm nhiều sinh ra ghét bỏ, không coi nhau ra gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.