Chương 108

Chương 112Chua

: ý chỉ ghen tị.

AA

: chia đôi tiền, hoặc tiền ai nấy trả.

Gốc là 

性价比

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.