Chương 103

Chương 105Khống bình/ 控评

: Khống chế bình luận, ví dụ như khi nghệ sĩ bị hắc thì trạm phản hắc/ fan sẽ lên bình luận đúng và đầy đủ nhất ở dưới bài đăng bị hắc, sau đó, fandom sẽ vào đẩy bình luận đó lên top và ẩn những bình luận tiêu cực xuống, không cho anti-fan có cơ hội lên top. Đó gọi là khống bình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.